Adalar'ın İmar Planı Sorunları

Hazırlayan: Yaman İrepoğlu

İstanbul Adalar İlçesi; Büyükada, Heybeliada, Burgazada, Kınalıada, Sedef Adası, Kaşık Adası, Tavşan Adası, Yassıada ve Sivriada olmak üzere 9 adadan oluşmaktadır.

Adaların tümü, Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulu’nun 31.03.1984 gün ve 234 sayılı kararı uyarınca doğal, kentsel ve tarihsel nitelikleri ile korunmasını gerektiren SİT ALANLARI BÜTÜNÜ olarak ilan edilmiştir.

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 5226 sayılı kanunla değişik 17. maddesinde;

“Bir alanın Koruma Bölge Kurulunca sit olarak ilanı, bu alanda her ölçekteki plan uygulamasını durdurur.” Bu plansızlık - mağduriyet - durumunda; belediyeler, il özel idareleri ve ilgili kurumlar söz konusu alanların ilgili meslek odaları, sivil toplum kuruluşları vb. kurumlar, plansızlıktan etkilenen hemşerilerin katılımı ile toplantılar düzenleyerek koruma amaçlı nazım imar planını hazırlatıp, incelenmek ve sonuçlandırılmak üzere onaylanması için Koruma Bölge Kuruluna vermek zorundadır.

“İki yıl içinde koruma amaçlı imar planı yapılmadığı takdirde, geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının uygulanması, koruma amaçlı imar planı yapılıncaya kadar durdurulur.

Bu iki yıllık süre içinde zorunlu nedenlerle plan yapılamadığı takdirde Koruma Bölge Kurulunca bu süre bir yıl daha uzatılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları 6 aşamadan oluşmaktadır.

  1. Plan yapılacak alanın belirlenmesi
  2. Plan verilerinin toplanması (kurum görüşleri ve arazi çalışmaları)
  3. Analiz ve sentez çalışması
  4. Plan kararlarının verilmesi
  5. Planın çizilmesi ve raporunun hazırlanması
  6. Mecliste görüşülmesi ve onaylanması

Geçmiş yıllarda hazırlanan Koruma Amaçlı İmar Planları, çeşitli hukuki nedenlerle yürürlüğe girememiş olduğundan Adalardaki imar uygulamalarının “Geçiş Dönemi Yapılanma Koşulları” ile yürütülmesi, tamamı sit alanı olan ilçenin amaçlarda belirtildiği gibi sağlıklı olarak korunmasını sağlayamamıştır.

Eşsiz doğal ve mimari zenginliğe sahip Adalar’ın “Koruma Kullanma Dengesi”ni en sağlıklı şekilde gözeterek hizmet verecek planlara kavuşturulması gerekmektedir.

Bu amaçla 2020 yılı Şubat ayında İBB Şehir Planlama Müdürlüğünce Adalar’da 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı çalışmaları Adalar halkının da katılımıyla başlatılmıştı.

Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı Plan Notları

O tarihten sonra tüm dünyada yaşanan Covid-19 salgını nedeni ile süreç aksamalara uğramış olsa da geçtiğimiz günlerde planın önemli bir aşaması olan “Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı Plan Notları” yayımlanmıştır.

(http://www.adalar.bel.tr/haberler-sayfasi/duyurular/207/adalar-ilcesi-katilimci-planlama-calismalari-kapsaminda-ortaklasa-hazirlanan-strateji-belgesinin-2-taslagi-paylasildi.html)

Sürecin bundan sonraki aşamalarına ivedilikle geçilip eşsiz doğal ve mimari zenginliğe sahip ve bir Dünya Mirası olan Adalar’ın “Koruma Kullanma Dengesi”ni en sağlıklı şekilde gözeterek hizmet verecek İmar Planlarına kavuşturulması ana hedef olmalıdır.

Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı Plan Notları
Adalar İlçesi Strateji Belgesi ve Koruma Amaçlı Plan Notları

(http://www.adalar.bel.tr/haberler-sayfasi/duyurular/207/adalar-ilcesi-katilimci-planlama-calismalari-kapsaminda-ortaklasa-hazirlanan-strateji-belgesinin-2-taslagi-paylasildi.html)

Sürecin bundan sonraki aşamalarına ivedilikle geçilip eşsiz doğal ve mimari zenginliğe sahip ve bir Dünya Mirası olan Adalar’ın “Koruma Kullanma Dengesi”ni en sağlıklı şekilde gözeterek hizmet verecek İmar Planlarına kavuşturulması ana hedef olmalıdır.

Adalar Çalışma Grubu

E-MAIL

adalargrubu@gmail.com
info@adalarcalismagrubu.com

TELEFON

+90 --- --- -- --
+90 --- --- -- --

TOP